โปรเจค  Installation PM Camera New Wireless
ลูกค้า บริษัท สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ความต้องการ/ปัญหาหน้างาน

ติดตั้งกล้องที่ปลายงาของรถโฟล์คลิฟท์ เพื่อเพิ่มมุมมองการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและสินค้ามากขึ้น

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 วัน
ส่งมอบงาน เรียบร้อย 100%
Visitors: 175,386