โปรเจค  Installation Forklift PM Mini Camera Set (Wireless Type)
ลูกค้า บริษัท บีดีไอ กรุ๊ป จำกัด
ความต้องการ/ปัญหาหน้างาน ติดตั้งกล้องรถโฟล์คลิฟท์ เพื่อเพิ่มมุมมองการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและสินค้ามากขึ้น
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 วัน
ส่งมอบงาน เรียบร้อย 100%
Visitors: 175,382