โปรเจค  ติดตั้งระบบ IoT-Smart Level Alarm ด้วยผลิตภัณฑ์ InKnow Alert
ลูกค้า บริษัท เอ็ม บี เค เอ็นเตอร์ไพร้ส จำกัด
ความต้องการ/ปัญหาหน้างาน ออกแบบและติดตั้งระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติระดับน้ำดิบผ่าน LINE App โดยใช้ InKnow Alert อุปกรณ์แจ้งเตือนความผิดปกติผ่าน LINE Application
ระยะเวลาดำเนินงาน 3 วัน
ส่งมอบงาน เรียบร้อย 100%
Visitors: 173,682