โปรเจค SCADA Web-TSE


โปรเจค  SCADA WEB
ลูกค้า โรงไฟฟ้าชีวมวล จ.นครศรีธรรมราช
ความต้องการ/ปัญหาหน้างาน ออกแบบและเขียนโปรแกรม Program
SCADA Web + PLC SIEMENS ควบคุมส่วนของระบบกรองน้ำRO ของ
โรงไฟฟ้าชีวมวล
ระยะเวลาดำเนินงาน 20 วัน
ส่งมอบงาน เรียบร้อย 100%
Visitors: 173,681