โปรเจค  Installation Forklift PM Camera
ลูกค้า บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
ความต้องการ/ปัญหาหน้างาน ติดตั้งกล้องที่ปลายงาของรถโฟล์คลิฟท์ เพื่อเพิ่มมุมมองการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและสินค้ามากขึ้น
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 วัน
ส่งมอบงาน เรียบร้อย 100%
Visitors: 175,383