โปรเจค  Installation BS Solution
ลูกค้า บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้องการ/ปัญหาหน้างาน

ติดตั้ง BS Solution แบบไฟจราจรพร้อมเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
เพื่อแก้ปัญหาเกิดอุบัติเหตุในมุมอับสายตา ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 วัน
ส่งมอบงาน เรียบร้อย 100%
Visitors: 175,383